image banner
HỘI NGHỊ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 144 – QĐ/TW, CHỈ THỊ 35 – CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Lượt xem: 19

HỘI NGHỊ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 144 – QĐ/TW, CHỈ THỊ 35 – CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Thực hiện Công văn Số 182 - CV/ĐUK, Kế hoạch Số 36 - KH/ĐUK, ngày 04/7/2024 của Đảng uỷ khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh Thái Bình.

Sáng ngày 9/7/2024Đảng uỷ bệnh viện Da liễu Thái Bình tham dự Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Cụ thể, tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung chủ yếu của Quy định số 144-QĐ/TW và hướng dẫn thực hiện Quy định; đồng chí Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-QĐ/TW.

 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt những nội dung cốt lõi của Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện Quy định và Chỉ thị.

 

anh tin bai

Trước đó, ngày 9/5/2024, Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Bộ Chính trị quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới như sau:

Điều 1. Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc;

Điều 2. Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập;

Điều 3. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;

Điều 4. Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm;

Điều 5. Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Điều 6. Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, thực hiện nghiêm Quy định này.

Trên cơ sở đó, Phó bí thư đảng uỷ, Phó giám đốc bệnh viện Nguyễn Thế Bê chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện Da liễu tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Quy định và Chỉ thị; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các văn bản trên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả Quy định, Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Nguồn Tổ CTXH bệnh viện